10 Այսուհետեւ, եղբայրներս, զօրացէք Տէրով  եւ նորա զօրութեան կարողութիւնովը։ 11 Եւ  Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագէք, որ կարող լինիք սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ 12 Որովհետեւ մեր պատերազմը արիւնի եւ մարմնի հետ չէ, այլ  իշխանութիւնների եւ պետութիւնների հետ, 

 այս աշխարհի խաւարի աշխարհակալների հետ, այն չար հոգիների հետ որ երկնաւորների մէջ են։ 13  Սորա համար Աստուծոյ սպառազինութիւնն առէք,  որ կարող լինիք հակառակ կենալ չարութեան օրումը, եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել. 14 Արդ հաստատ կանգնեցէք  ձեր մէջքերը ճշմարտութեամբ գօտեւորուած,  եւ արդարութեան զրահը հագած, 15 Եւ  ձեր ոտները կօշիկ հագած խաղաղութեան աւետարանի պատրաստութիւնովը։ 16 Եւ ամենի վերայ հաւատքի վահանն առէք. Որով կարող լինիք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել։ 17 Եւ փրկութեան սաղաւարտն առէք, 

եւ Հոգու սուրը՝ որ Աստուծոյ խօսքն է։ 18 Ամեն աղօթքով եւ աղաչանքով աղօթք արէք ամեն ժամանակ Հոգով.  եւ սորանում հսկեցէք բոլոր յարատեւութեամբ  եւ աղաչանքով ամեն սուրբերի համար, 19 Եւ 
ինձ համար էլ. Որ ինձ խօսք տրուի իմ բերանը բանալու ժամանակ,  որ համարձակութիւնով հասկացնեմ աւետարանի խորհուրդը. 20 Որի համար ես պատգամաւոր եմ  կապանքներում,  որ նորանով համարձակ լինեմ, ինչպէս որ պէտք է ինձ խօսիլ։

ԵՓԵՍԱՑԻՍ 6։10-20